Vishal Krishna – Samvedan

Concert photography, Khajuraho, dance, music , dance and music photography, concert photographer, travel, classical dance photography, classical music photography, dance show, jyoti vyas photography, concert photographer in pune, Khatak dance, banaras gharana, pune, live performance, vishal krishna, sitra devi

Concert photography, Khajuraho, dance, music , dance and music photography, concert photographer, travel, classical dance photography, classical music photography, dance show, jyoti vyas photography, concert photographer in pune, Khatak dance, banaras gharana, pune, live performance, vishal krishna, sitra devi

Concert photography, Khajuraho, dance, music , dance and music photography, concert photographer, travel, classical dance photography, classical music photography, dance show, jyoti vyas photography, concert photographer in pune, Khatak dance, banaras gharana, pune, live performance, vishal krishna, sitra devi